2010

2011 

 2012

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες      
Κέρδη περιόδου προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)

679.433

-19600751 

 -4506291

  Αποτελέσματα προ φόρων (διακοπείσες δραστηριότητες)

 

   
Αποσβέσεις περιόδου

 1.923.798

 2.897.849

 2.404.585

Προβλέψεις

 248.230

 14.381.614

 -1545949

Συναλλαγματικές διαφορές

11.279

 114.534

 3.586

Αποτελέσματα επενδυτικής δραστηριότητας

 -1.843.709

 2.079.868

-331.712 

Χρηματοοικονομικά έξοδα

 2.499.696

 3.797.955

 3.627.302

(Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων

2.661.542

 -1.027.207

 -6102385

(Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων

 -6.212.017

 -12195323

3.048.331 

(Αύξηση) / μείωση μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού

 

 

 

Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων

-227.725 

 -267.320

 

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

 

   
Τόκοι και έξοδα

-2.499.696

 -3.087170

-1383465 

Καταβληθείς φόρος εισοδήματος

-459.507

 -129.028

 -298.333

Λειτουργικές ροές διακοπτόμενης δραστηριότητας

-2.646.761

 0

 0

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

 -3.218.675

 -14187734

 2.785.148

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες      
Έσοδα από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

 0

 0

 231.756

Έκδοση κοινών μετοχών

 0

 0

 0

Μερίσματα πληρωθέντα στους μετόχους

 -14.378

 -6

 -2.451

Εισπράξεις από δάνεια

 -1.776.324

11712710

-1893320 

 Εκροές για αγορά ιδίων μετοχών

0

 2.702.270

0 

Χρηματοδοτικές ροές διακοπτόμενης δραστηριότητας

0

 0

Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

 -1790702

 14.414.974

-1664016

Καθαρή αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

 -7656138

 -1.754.201

 13.638

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου

 11.805.692

 4.147.018

 2.392.882

Ταμειακά διαθέσιμα έναρξης εταιρειών που δεν ενοποιήθηκαν στην προηγούμενη χρήση

344

-2.880

-872.857

Μείoν: χρηματικά διαθέσιμα διακοπτόμενων δραστηριοτήτων

 -124.243

 0

 0

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου

 4.149.898

 2.392.817

 1.533.663


» Επιστροφή