2010 

 2011

 2012

Πωλήσεις

 72.066.404

 62.868.021

 37.524.253

     
     
Κόστος Πωληθέντων

 -56.244.093

 -50.303.513

-25.940.655 

Μικτό Κέρδος

 15.822.311

 12.564.509

 11.583.598

     
     
Λοιπά έσοδα / (έξοδα)

 

 895.100

727.682 

Έξοδα διάθεσης/πωλήσεων

-7.100.994

 -21.242.738

 -7.370.095

Έξοδα διοίκησης

-4.267.560

-4.978.174 

 -4.812.307

Έξοδα έρευνας & ανάπτυξης

-606.584

 -721.199

-645.548

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης

1.256.380

 -2.007.698

 -550.050

     
     
Χρηματοοικονομικά κόστος-(καθαρό)

-2.338.441

 -3.657.598

 -3.822.627

Κέρδη προ φόρων

 679.433

 -19.600.751

 -4.506.291

     
     
Φόρος εισοδήματος

-648.973

 -198.155

 925.964

Κέρδη μετά από φόρους

 30.460

 -19.798.907

 -3.580.327

     
     
       
Μετόχους της μητρικής

559.965

 -14.845.637

 -4.045.890

Δικαιώματα Μειοψηφίας

-514.573

3.186.558

 465.199

 

 

   
Κέρδη ανά μετοχή (σε ευρώ ανά μετοχή) :

0,0206

 -0.7099

-0.1289 

Βασικά

 0,0242

 -0,4881

 


» Επιστροφή