Η εταιρεία ενημερώνει και πληροφορεί το επενδυτικό κοινό ότι αρμόδια γιατην παραλαβή των εντύπων γνωστοποιήσεων (έγγραφο ΤP-1) χωρίς το παράρτημα είναι η υπηρεσία Eξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων της εταιρείας, υπεύθυνη για παραλαβή των γνωστοποιήσεων είναι η κα Αποστολοπούλου Γεωργία . Τα υπόχρεα πρόσωπα μπορούν να υποβάλλουν τις έντυπες γνωστοποιήσεις τους στα γραφεία της εταιρείας στις Αχαρνές (Αριστοτέλους 95) από την 10.00 μέχρι την 16.00 (ώρα).

Η εταιρεία πληροφορεί το επενδυτικό κοινό ότι αρμόδια αρχή για την εποπτεία των υποχρέων πληροφόρησης και γνωστοποίησης ρυθμιζομένων πληροφοριών είναι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Το σχετικό έντυπο γνωστοποίησης που θα υποβάλλεται από τα υπόχρεα πρόσωπα του Ν.3556/2007 στην εταιρεία βρίσκεται αναρτημένο στο διαδικτυακό τόπο  τηςΕπιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Η ορθή συμπλήρωση του εντύπου γνωστοποίησης αποτελεί υποχρέωση του υποχρέου προσώπου το οποίο ευθύνεται για τυχόν λάθη και παραλείψεις.

Το έντυπο γνωστοποίησης υποβάλλεται με το παράρτημα του, νόμιμα υπογεγραμμένο, στο κεντρικό πρωτόκολλο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, στην διεύθυνση Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου, 105 62, Αθήνα και απευθύνεται στην ΔιεύθυνσηΔημοσίων Εγγραφών και Εποπτείας Εισηγμένων Εταιρειών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, στο Τμήμα Εποπτείας και Παρακολούθησης Συμπεριφοράς Εισηγμένων Εταιρειών, με την ένδειξη «γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με το Ν.3556/2007». Η υποβολή γίνεται και με αποστολή στο φάξ με αριθμό 210 3377243. Στην περίπτωση αυτή το έντυπο πρέπει να συνοδεύεται από φύλλο αποστολής το οποίο πρέπει να περιέχει ιδίως τα στοιχεία του αποστολέα, την υπογραφή του, το τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί του και τον αριθμό αποστελλομένων σελίδων.

Τέλος, ο υπόχρεος πρέπει να μεριμνά για την επιτυχή αποστολή των εγγράφων και παραλαβή τους από την αρμόδια υπηρεσία πρωτοκόλλου.

Ως νόμιμα υπογεγραμμένη θεωρείται η γνωστοποίηση που φέρει την υπογραφή του ίδιου του υπόχρεου ή άλλου προσώπου νόμιμα εξουσιοδοτημένου. Σε περίπτωση που το υπόχρεο πρόσωπο είναι νομικό πρόσωπο, η δήλωση υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του. Σε κάθε περίπτωση, μαζί με την γνωστοποίηση υποβάλλονται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τα σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα, τα οποία και ισχύουν εφεξής μέχρι την ανάκλησή τους.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ:

Το έντυπο που χρησιμοποιείται στην διεκπεραίωση της διαδικασίας υποβολής είναι το εξής:

1.Έντυπο Γνωστοποίησης ΤR-1.

ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

1. Ν. 3556/2007

2.Απόφαση 1/434/3.7.2007 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

3.Εγκύκλιος 33/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς